අපේ රටේ බොහෝ දෙනා “තේරුම දන්නා බණට” වඩා, “තේරුම නොදන්නා පිරිත” ට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බවද පෙනේ. පරිත්‍රාණ දේශනාවක ඇති ගීතවත් බව, මිහිර, ගයන රිද්මය හා රටාව, හා ඔදවත් තෙදවත් බව නිසා, පිරිත් දෙසුමකට සවන් දීම මනසට විශාල සහනයක් හා සන්තුෂ්ටියක් ගෙනදීම එයට හේතුභූත වන්නට ඇත.

අටවිසි පිරිත


අටවිසි පිරිත
Powered by දහම් විල
තණ්හංකරෝ මහා වීරෝ - මේධංකරෝ මහායසෝ
සරණංකරො ලෝකහිතෝ - දීපංකරෝ ජුතින්ධරෝ

කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමොක්ක්ඛෝ - මංගලො පුරිසාසභෝ
සුමනො සුමනො ධීරෝ - රෙවතෝ අරති වද්ධනෝ

සොභිතෝ ගුණසම්පන්නෝ - අනෝමදස්සි ජනුත්තමෝ
පදුමො ලෝකපජ්ජොතෝ - නාරදො වරසාරථි

පදුමුත්තරො සත්තසාරෝ - සුමේධො අග්ගපුග්ගලෝ
සුජාතෝ සබ්බලෝකග්ගෝ - පියදස්සී නාරාසභෝ

අත්ථදස්සී කාරුණිකෝ - ධම්මදස්සී තමෝනුදෝ
සිද්ධත්ථා අසමෝ ලෝකේ - තිස්සො වරදසංවරෝ

ඵුස්සො වරද සම්බුද්ධෝ - විපස්සී ච අනූපමෝ
සිඛී සබ්බහිතෝ සත්ථා - වෙස්සභූ සුඛ දායකෝ

කකුසන්ධො සත්ථවාහෝ - කොණාගමනො රණංජහෝ
කස්සපො සිරි සම්පන්නෝ - ගෝතමෝ සක්‍යපුංගවෝ

තෙසං සච්චේන සීලේන - ඛන්ති මෙත්තා බලේන ච
තෙපි මං අනුරක්ඛන්තු - ආරෝග්‍යේන සුඛෙන චාති

අට්ඨවීසතිමෙ බුද්ධා - පූරෙත්වා දස පාරමී
ජෙත්වා මාරාරි සංගමං - බුද්ධත්තං සමුපගමුං
ඒතේන සච්චවජ්ජේන - හොතු මෙ ජය මංගලං

භවතු සබ්බ මංගලං - රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
සබ්බ බුද්ධානුභාවේන - සදාසොත්ථි භවන්තුතේ
භවතු සබ්බ මංගලං - රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
සබ්බ ධම්මානුභාවේන - සදාසොත්ථි භවන්තුතේ
භවතු සබ්බ මංගලං - රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
සබ්බ සංඝානුභාවේන - සදාසොත්ථි භවන්තුතේ 


1. මහා වීරෝ = මහත්වූ වීර්ය ඇත්තා වූ
2. මහායසෝ = මහත්වූ කිර්තිය ඇත්තා වූ
3. ලෝකහිතෝ = ලොවට හිත අත්තා වූ
4. ජුතින්ධරෝ = බබලන්නාවූ
5. ජනපාමොක්ක්ඛෝ = ජනයාට නායක වූ
6. පුරිසාසභෝ = මහත් වූ පෞරෂය ඇත්තා වූ
7. සුමනෝ ධීරෝ = මනාවූ සිහිය ඇත්තාවූ ධෛර්යයෙන් යුතු
8. අරති වද්ධනෝ = නො ඇලීම වර්ධනය කරන්නාවූ
9. ගුණසම්පන්නො = ගුණවත් වූ
10. ජනුත්තමෝ = ජනයින්ට උතුම් වූ
11. ලෝකපජ්ජොතෝ = ලෝකය ආලොකමත් කළාවූ
12. වරසාරථි = උතුම් මග පෙන්වන්නා වූ
13. සත්තසාරො = සත්තවයා හරයෙහි ඇලවූ
14. අග්ගපුග්ගලෝ = ශ්රේෂ්ඨ පුද්ඝලයා වූ
15. සබ්බලෝකග්ගෝ = සියළු ලොවට අග්ර වූ
16. නාරාසභෝ = අති උත්තම මිනිසා වූ
17. කාරුණිකෝ= කාරුණික වූ
18. තමෝනුදෝ = අඳුර දුරුකළා වූ
19. අසමෝ ලෝකේ = ලෝකයේ අසම වූ
20. වරදසංවරෝ = නිවන දීමෙන් සංවර කළා වූ
21. වරද සම්බුද්ධෝ = මනාකොට අවබෝධ කරවූ තැනැත්තා වූ
22. අනූපමෝ = උපමා නැති වූ
23. සබ්බහිතෝ සත්ථා = සියළු සත්වයින්ගේ හිත පිණිස වූ
24. සුඛ දායකෝ = සැපය දෙන්නා වූ
25. සත්ථවාහෝ = උතුම් ශ්රාස්තෘවරයානෝ වූ
26. රණංජහෝ = කෙලෙස් දුරු කළා වූ
27. සිරි සම්පන්නෝ = ශ්රීයෙන් යුක්ත වූ
28. සක්යපුංගවෝ = ශාක්ය කුලයේ උපන්නා වූ

මේ කිසිම ගුණයක් එක් බුදු රජානන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණක් සීමා වූ ඒවා නොවේ. සෑම බුදුවරයෙකු කෙරෙහිම මෙම ගුණ ඇත්තේය. ගද්යමය තත්වය වර්ධනය කිරීම පිණිස පද පූර්ණය සලකා එක් එක් ගුණ යොදා ඇති සෙයක් පෙනේ.